Przedmiot Działalności | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Strona główna/O Firmie/Przedmiot Działalności

Przedmiot Działalności

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi posiada formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powołana została uchwałą nr XXII/186/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Czeladź spółki z ograniczona odpowiedzialnością i objęcia w niej 100% udziałów. Kapitał założycielski spółki składa się z udziałów o łącznej wartości 48 780 800 zł i w całości należy do Gminy Miejskiej Czeladź. Podstawę działania stanowi:

 • ustawa Kodeks spółek handlowych
 • ustawa o gospodarce komunalnej

Czeladź, 2015-11-09

TEKST JEDNOLITY ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZELADZI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • §1. Stawiający Burmistrz Miasta Czeladź oświadcza, że w imieniu Gminy Czeladź, zawiązuje jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej “Spółką”.
   • §2.1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
   • 2.2. Spółka może używać skrótu Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
  • §3. Siedzibą spółki jest miasto Czeladź.
  • §4. Założycielem spółki jest Gmina Czeladź.
  • §5.1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.
   • 5.2. Przepisy wymienione w § 5.1. stosuje się odpowiednio w sprawach nie uregulowanych w umowie Spółki.
  • §6.1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
   • 6.2. Spółka dla realizacji celu i przedmiotu swej działalności może tworzyć własne zakłady produkcyjne, handlowe, usługowe, otwierać oddziały i filie.
   • 6.3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
  • §7. Spółka zawiązuje się na czas nieograniczony.
  • §8. Przekształcenie spółki w inną spółkę kapitałową wymaga uchwały powziętej przez Zgromadzenie Wspólników za zgodą Rady Miejskiej w Czeladzi.
 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  • §9. Przedmiotem działalności Spółki jest: (według PKD)
   • 9.1. Działalność podstawowa:
    • 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
    • 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
    • 21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
    • 42.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
    • 49.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
    • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
    • 42.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
    • 43.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
   • 9.2. Działalność uzupełniająca:
    • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
    • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
    • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
    • 18.11.Z Drukowanie gazet
    • 82.19.Z. Fotokopiowanie dokumentów
    • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
    • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
    • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
    • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
    • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
    • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
    • 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
    • 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
    • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
    • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
    • 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
    • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
    • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
    • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
    • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
    • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
    • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
    • 43.31.Z Tynkowanie
    • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
    • 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
    • 43.34.Z Malowanie i szklenie
    • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
    • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
    • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
    • 49.41.Z Transport drogowy towarów
    • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
    • 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
    • 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
    • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
    • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
    • 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
    • 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
    • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
    • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
    • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
    • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
    • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
    • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
    • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
    • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
    • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
    • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
    • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
    • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
    • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
    • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
    • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
    • 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
    • 91.01.B Działalność archiwów
    • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
    • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
    • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
    • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
    • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
    • 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.
 3. KAPITAŁ SPÓŁKI
  • §10.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.385.100,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych)
   • 10.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 483.851 (czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy.
  • §11.1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.
   • 11.2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
   • 11.3. Zbycie udziałów w Spółce wymaga zgody Rady Miejskiej w Czeladzi
  • §12.Na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym wspólnik wniósł:
   • a/ wkład pieniężny w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), wobec czego objął 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów pieniężnych po 100,00 zł. (sto złotych) każdy, przy czym wkład pieniężny w kwocie 500.000,00 zł został wniesiony na poczet podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z podjęciem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.02.2008r., na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki oraz nie wymagał i nie stanowił zmiany umowy spółki.
   • b/ wkłady niepieniężne w postaci:
    • - środków transportowych, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.02.2008r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.04.2008r.
    • - środków trwałych, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2008r.,
    • - środków trwałych, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2009r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 05.05.2009r.
    • - środków trwałych i wyposażenia, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2008r.,
    • - zapasów magazynowych, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2008r.,
    • - urządzeń służących do doprowadzania wody w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego, to jest sieci wodociągowych, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2008r.,
    • - urządzeń służących do odprowadzania wody w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego, to jest sieci kanalizacyjnych sanitarnych i ogólnospławnych, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2008r.,
    • - urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania wody w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego, to jest sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych sanitarnych i ogólnospławnych, zlokalizowanych na terenie miasta Czeladź, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2009r.,
    • - urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania wody w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego, to jest sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych sanitarnych, zlokalizowanych na terenie miasta Czeladź w rejonie „Stare Miasto” , szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2009r.,
    • - urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania wody w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego, to jest sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych sanitarnych, zlokalizowanych na terenie miasta Czeladź w rejonie ulicy 21 Listopada, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2009r.,
    • - urządzeń wodociągowych rozumieniu art. 2 pkt. 16) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. urządzeń hydroforni zlokalizowanych w Czeladzi przy ul. Dehnelów oraz przy ul. Ogrodowej, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2009r.,
    • - dokumentacji projektowo-technicznej, opracowania koncepcji kanalizacji oraz projektu technicznego dla niektórych inwestycji na terenie miasta Czeladzi, szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2009r., w zamian za co objął 466.602 udziały niepieniężne po 100 zł każdy, a wskazane wyżej wkłady zostały wniesione na poczet podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki oraz nie wymagały i nie stanowiły zmiany aktu założycielskiego spółki,
    • - prawo własności nieruchomości, składającej się z działki gruntu położonej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 56/7 na karcie mapy 4, o powierzchni 1111m2 , zapisanej w księdze wieczystej numer 8371 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Będzinie, zabudowanej urządzeniami studni głębinowej z głowicą oraz komorą z zasuwą kołnierzową,
    • - prawo własności nieruchomości, składającej się z działki gruntu położonej przy ul. Staszica w Czeladzi oznaczonej numerem geodezyjnym 93/11 na karcie mapy 18, o powierzchni 787 m², zapisanej w księdze wieczystej numer 16731 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Będzinie, o wartości gruntu 61.100,00 zł, zabudowanej urządzeniami pompowni drugiego stopnia, w zamian za co obejmuje 7.249 udziały niepieniężne po 100 zł każdy.
  • §13.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty 500 000 000,00zł (pięćset milionów złotych) uchwałą Zgromadzenia Wspólników w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015r.). Nie wymaga to i nie stanowi to zmiany umowy Spółki.
   • 13.2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym albo aportem.
  • §14.1. Udziały mogą być umarzane.
   • 14.2. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą udziałowców zarówno z zysku jak i poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
   • 14.3. Wypłata należna udziałowcowi, którego udziały zostały umorzone nastąpi po cenie nominalnej, jeżeli umorzenie będzie miało miejsce przed sporządzeniem pierwszego bilansu, a później po cenie ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
   • 14.4. Warunki umorzenia udziału z czystego zysku określa Zgromadzenie Wspólników.
 4. ORGANY SPÓŁKI
  • §15. Organami spółki są:
   • A. Zgromadzenie Wspólników
   • B. Rada Nadzorcza
   • C. Zarząd
  • Zgromadzenie Wspólników
   • §16.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
    • 16.2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku.
    • 16.3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) wartości kapitału zakładowego.
   • §17.1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika z pełnomocnictwem na piśmie.
    • 17.2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
   • §18. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
    • 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
    • 2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat.
    • 3. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
    • 4. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
    • 5. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
    • 6. Zmiana umowy Spółki.
    • 7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
    • 8. Umarzanie udziałów
    • 9. Tworzenie funduszy celowych.
    • 10. Decydowanie o przeznaczeniu funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki.
    • 11. Zbywanie lub nabywanie nieruchomości przez Spółkę.
    • 12. Połączenie lub likwidacja Spółki.
    • 13. Tworzenie spółek.
    • 14. Określenie wysokości do jakiej Zarząd Spółki może zaciągnąć zobowiązania finansowe w zakresie podejmowanych inwestycji, zaciągania kredytów, udzielania poręczeń.
    • 15. Inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników niniejszą umową lub kodeksie spółek handlowych.
  • Rada Nadzorcza
   • §19.1 Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) członków.
    • 19.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
   • §20.1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
    • 20.2. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
   • §21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
    • 21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwoływać posiedzenia Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu Spółki albo Zgromadzenia Wspólników.
   • §22.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów , na posiedzeniach lub w trybie pisemnym
    • 22.2. Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
    • 22.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
   • §23. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    • 1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
    • 2. Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat.
    • 3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.
    • 4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyniku badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli.
    • 5. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych.
    • 6. Ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
    • 7. Powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu.
   • §24. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
    • 24.2. Wynagrodzenie dla członków Rady nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
  • Zarząd Spółki
   • §25.1. Zarząd Spółki składa się z jednego członka w osobie Prezesa Zarządu.
    • 25.2. Kadencja Zarządu Spółki trwa 3 (trzy) lata.
   • §26. Zarząd Spółki można odwołać z ważnych powodów przed upływem kadencji.
   • §27. Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
   • §28. Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów.
 5. GOSPODARKA SPÓŁKI
  • §29. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd i Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
  • §30.1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • 30.2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
   • 30.3. Zarząd Spółki w terminie 3 (trzech) miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.
  • §31.1. Spółka tworzy z zysku kapitał przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.
   • 31.2. Pozostały zysk Spółki po opłaceniu podatku i innych świadczeń publiczno-prawnych przeznacza się na rozwój Spółki zasilając nimi utworzone kapitały, chyba że uchwałą Zgromadzenia Wspólników postanowi inaczej.
   • 31.3. Spółka może tworzyć i znieść uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały i fundusze celowe na początku jak i w trakcie roku obrotowego.
  • §32. Wypłata podzielonego zysku wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później jednak niż przed upływem 3 (trzech) miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • §33. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
do góry