RODO | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. - woda, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

RODO

UWAGA !!!

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. w Czeladzi
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: , telefon (32) 269 89 64
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usługi wynikającej z wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
  3. ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. wydania warunków technicznych, dokonania uzgodnień itp. na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 

 

top_baner
do góry