wtorek 16 kwietnia, 20:00
Szukaj
wodociągi czeladź, jakość wody czeladź, woda czeladź, czysta woda czeladź, stan licznika wodociągi czeladź, awaria wodociągów czeladź, obsługa klienta wodociągi czeladź, wodociągi, kontakt wodociągi czeladź, zik czeladź, zakład inżynierii komunalnej czeladź, kanalizacja czeladź, badania wody czeladź

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. w Czeladzi
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iodo@wodociagi.czeladz.pl, telefon (32) 269 89 64
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usługi wynikającej z wniosku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
  3. ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. wydania warunków technicznych, dokonania uzgodnień itp. na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
wodociągi czeladź, jakość wody czeladź, woda czeladź, czysta woda czeladź, stan licznika wodociągi czeladź, awaria wodociągów czeladź, obsługa klienta wodociągi czeladź, wodociągi, kontakt wodociągi czeladź, zik czeladź, zakład inżynierii komunalnej czeladź, kanalizacja czeladź, badania wody czeladź

994

Zgłoś awarię

32 295 72 09

Zgłoś awarię

Skip to content